Saç Ekim Makaleleri

Fue Saç Ekimi Bilimsel literatürde ilk olarak, 2002 yılında Rassman ve Bernstein tarafından tanımlanmış olan “foliküler ünite ekstraksiyonu” son yıllarda saç ekiminde altın standart olmuştur. Doçent Dr Serdar GÖKREM fue Saç ekimi ile ilgili deneyimlerini 2008 yılında “annals of plastic surgery” dergisinde orjinal makale olarak yayınlamıştır.

Saç Ekiminde Aşamalar

İlk aşama hastanın operasyona karar vermesi aşamasıdır. Her ne kadar çeşitli genetik yatkınlıklar, vitamin eksiklikleri, bazı sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar saç dökülmesine ve kelliğe yol açsa da kellik insanda direk olarak bir sağlık problemine yol açmamaktadır. Dolayısı ile saç ekimi sağlık nedenleri ile değil estetik kaygılarla yapılan bir operasyondur.  Her erkek yakışıklı, her kadında güzel görünmek ister. İstisnai durumları bir kenara bırakırsak saçlar genellikle güzellik ve cazibe unsurudurlar. Kellik sorunu yaşayan bir bireyin çevreden gelen olumsuz yorumlar, aynaya baktığında ya da çektirdiği bir fotoğrafta kendini istediği derecede çekici bulamaması ve bunun yarattığı duygu hali bir lokomotif etkisi yaratarak bireyi saç ekimine yönlendirebilmektedir. Birey yaşadığı kellik probleminden gerçekten kendisi de rahatsız oluyor ise saç ekimi yaptırabilir. Fakat saç ekiminin estetik cerrahi bir operasyon olduğu, belirli bir operasyon öncesi süreç gerektirdiği, operasyon sonrasında da yara iyileşme döneminde çeşitli bakımlara ihtiyacı olacağı, sonucun ortalama sekiz ayda alınacağı gibi konularda yeterli bir bilgi sahibi olmalıdır.

İkinci aşama operasyonun nerede yapılacağına karar verilmesidir. Bu amaçla birey yazılı, sözlü, görsel basın da çıkan reklamları değerlendirebileceği gibi kendisi çevresindeki arkadaşlarına da danışabilir. Tanıdıkları aracılığı ile bu işlemi yapan doktorları araştırabileceği gibi daha önce başarılı bir saç ekimi geçirmiş kişilerle de görüşebilir. Bir diğer yöntem internet’i kullanmaktır. Günümüz bilgi ve iletişim çağıdır. Artık bilgiye ulaşmak eskisi kadar zor değildir. Günümüz iletişim çağındaki temel problem ulaştığımız bilgilerin doğru olup olmamasıdır. Bilinçsiz internet kullanımı insanları yanlış yönlendirebilir. Bilimsel geçerliliği olmayan tedavi yöntemleri çeşitli merkezlerce oluşturulmuş sanal problemlerin tek çözümü gibi lanse edilebilir. Bilindiği gibi ülkemizde estetik operasyonlar öncesi ve sonrası fotoğraflar yayınlanması kanunlara aykırıdır. Sağlık açısından hijyen, uygulama esnasında istenmese de oluşabilecek komplikasyonların anında tedavisi, legalite, hasta beklentilerinin cerrahi kapasite ile karşılanabilir olması, merkezin yakınlığı, ekibin cerrahi kabiliyetleri ve sonucunda ortaya koydukları başarıları, maliyet gibi pek çok şık üzerinde düşünülmelidir.

Her cerrahide olduğu gibi ekimde de sterilite ve hijyen olmazsa olmaz bir kuraldır. İşlem esnasında sterilite kurallarına uyulmaması durumunda cerrahi alanın kontamine olması yara yeri enfeksiyon problemlerine, yara iyileşme sorunlarına ve dolayısı ile başarısız sonuçlara yol açabilmektedir. Diğer bir risk te bulaşıcı hastalıklardır. Bu kurallara dikkat edilmesi sayesine hem cerrahi yara enfeksiyonları önlenmiş olur, hem de cerrahi bulaşıcı hastalıklardan korunmuş olunur. Cerrahi sterilite ve hijyen sadece ameliyathane şartlarında sağlanabilmektedir.

Saç ekim cerrahi bir girişimdir. Her cerrahi girişimde olduğu bu operasyon esnasında da çeşitli allerjiler ve ya tansiyon problemleri görülebilir. Hastadan hikaye alınırken genel sağlık durumu, allerjileri gibi temel konular irdelenmelidir. Hastada var olan vazovagal refleks ve iğne korkusu tansiyon düşmelerine nadiren de olsa yol açabilir. Bu tür problemlerin önlenmesi için anastezi uzmanı tarafından yapılacak bir sedasyon önerilmektedir. Sedasyon sadece ameliyathane şartlarında yapılabilir.

Ülkemizde saç ekimi operasyonlarının plastik cerrahi uzmanları tarafından ameliyathanelerde yapılması legaldir. Ameliyathane dışında çeşitli yerlerde yapılması kanunlara uygun değildir. Hasta saç ekimi konusunda bilinçlenmiş olmalıdır. Cerrahi girişimlerin çeşitli limitasyonları vardır. Küçük alanlarda çok iyi sonuçlar alınabilirken çok büyük alanlarda genellikle sıklıktan ödün verilmektedir. Bu tür durumlarda ikinci ve hatta üçüncü ekimler planlanmış olmalıdır. Büyük bir alanda tek bir ekimde tatminkâr bir sonuç beklemek çok gerçekçi değildir. Dolayısı ile hasta beklentileri konusunda doktorunu bilgilendirmeli, yapılacak olan girişimin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı konusunda doktorundan bilgi almalıdır.

Operasyonu yapacak merkezle hastanın aynı şehirde olması ulaşım kolaylığı, ekim masrafları ve kontroller açısından önemlidir. Operasyon sonrası yara bakımı yapılmaktadır. Bu nedenle ekim sonrası en az iki üç gün hasta ekim yaptırdığı şehirde kalmalıdır. Yine istenmeyen komplikasyonların anında tedavisi de ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. Bu nedenlerle hastanın hemen şehri terk etmesi önerilmemektedir. Bu da gerek ulaşım gerek otel masrafları olarak maaliyeti arttırmaktadır. Fakat gerekli şartları sağlayan saç ekim merkezleri başka bir şehirde, hatta bazı durumlarda başka bir ülkede bile olabilir. Bu durumda aynı şehir de olma şıkkı elenebilir.

Saç ekim cerrahisi yapacak kişinin cerrahi eğitimi almış olması önemlidir. Plastik cerrahi eğitimi alabilmek için tıp fakültesi bitirildikten sonra girilen tus sınavında gerekli başarıya ulaşmak gerekmektedir. Beş altı yıl süren bu teorik ve pratik eğitimden sonra tez ve uzmanlık sınavı aşamalarından geçilir. Genel cerrahi nosyonlar, hastaya yaklaşım, komplikasyonların önlenmesi, istenilen estetik sonuçların cerrahi tekniklerlerle sağlanabiliyor olması açısından bu konu çok önemlidir. Atravmatik yumuşak doku cerrahisi prensipleri ve estetik algı estetik cerrahi eğitiminin olmazsa olmaz koşullarıdır. Saçlı deri anatomisi, fizyolojisi, saç hastalıkları, tanı ve olası tedavileri ve saç ekimi hakkında he pratik hem de teorik bilgi ve deneyim sahibi olmalı, bilim ve etikten ayrılmadan kendi hayali özelliklerine vurgu yaparak karşısındaki yanlış yollara yönlendirmemelidir. Cerrahinin ayrıntıları, riskleri, komplikasyonları ve olası çözümler hakkında karşısındakini bilgilendirebilmeli, iletişim problemleri olmamalıdır. Yine literatür takibi ve literatüre katkı, son tekniklerin takibi açısından çok önemlidir.  

Saç Ekiminde DHI

DHI (direct hair implantation) ya da kalemle saç ekimi yöntemi yeni, farklı bir yöntem olarak anlatılsa da aslında eskiden beri bilinen bir ekim sistemidir. Bu sistemde saçtan ya da vücudun değişik yerlerinden alınan greftler ekilmeden önce bir aparata yerleştirilir. Greftler bu aparatyardımı ile ekilir.

Direk değil aslında indirek bir yöntemdir. Elde edilen greftler direk olarak açılmış kanallara ekileceğine önce bir alete yerleştirilerek aslında indirek olarak ekilmektedir.

Avantaj olarak dikiş ve kesi içermediği söylense de bu avantaj aslında fue yönteminin fut yöntemine göre bir avantajdır ve DHİ ye özel değildir. Bir diğer avantajı ekim yapılacak alana delik açılmaması olarak sunulsa da her ekim işleminde olduğu gibi DHİ de de kökler deri altına yerleştirildiğinden delik açılmaktadır. Ekilebilecek kök sayısını arttırması da yine gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü bu işlem bir ekim yöntemidir. Bir kök alım yöntemi değildir. Dolayısı ile ekilebilecek kök sayısını arttırması mümkün değildir.

Ekim sonrası yara iyileşmesi diğer ekim yöntemlerine göre daha kısa değildir. Öğrenme eğrisi uzundur. Normal yönteme göre daha fazla personele ihtiyaç vardır. Kullanılan kalemlerin maliyeti ve ek personelin maliyeti normal yönteme göre daha fazla bir maliyet çıkarmakta bu da hastaya yansımaktadır.

Aslında en önemli dezavantajı ekim için gerekli greftlerin mikromotor ile elde ediliyor olmasıdır. Mikro-motor un bütün dezavantajlarını taşımaktadır. Bu yöntemin daha zahmetli ve uzun oluşu doğrudur. Dolayısı ile greftlerin dışarda bulunma süresini kısaltması da söz konusu değildir.

Japonya da yapılan bir çalışmada DHI yönteminde slitlere göre 4 kat daha fazla skar geliştiği gösterilmiştir. Yine bu çalışmada özellikle sık ekimler için DHI’nin uygun bir yöntem olmadığı ve daha fazla travmatik olduğu bildirilmiştir.

Kadınların saç ekim işlemleri ve aşamamaları

Bu uygulamayı yaptıram her türden insanı bir ömür boyu fiziksel ve mental açıdan olumlu bir tarzda etkileme kapasitesine sahiptir. İşin doğrusu, saçlarının dökülmesinden ne erkekler ne de kadınlar hoşlanır. Ancak çoğu kişi kellik probleminden dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Çoğu insan, saçlarını kaybetmesi ile birlikte, psikolojik açından büyük sıkıntılara düşmektedir. Ancak kadınların saçlarının dökülmesi, erkeklere kıyasla çok daha zorlu bir sürecin yaşanmasına neden olmaktadır. Erkekler, toplumsal örneklerin sayıca fazla olmasından ötürü, saçlarının dökülmesi ya da kelleşme sürecini kadınlara nazaran çok daha kolay bir biçimde içselleştirmektedir.

Gelgelelim kadınlar, bu duruma alışmak konusunda çok tecrübeli sayılmazlar. Kadınların, bir bakıma, erkeklerden çok daha duygusal varlıklar olduğunu düşünmek mümkündür. Ayrıca, özellikle bizim toplumumuzda, kadınların dışsal görünümleri yani imajları, erkeklere göre çok daha dikkat çekicidir. Bir kadının saçlarının dökülmesi süreci kademeli bir biçimde vuku bulur. Kadınların saçlarının dökülmesi birden fazla olay tarafından tetiklenebilir. Örneğin hamilelik ve hamilelikten sonraki süreç biraz böyledir. Ayrıca yaş aralığı ve menopoz döneminin başlamış olması da saç dökülmesi sürecini tetikleyici değişkenler arasında sayılabilir. Bir kadının yaşadığı saç dökülmesi vakıası, herkesten önce, ilk olarak bir uzman dermatolog tarafından değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Kadınlar özelinde meydana gelen saç dökülmesi vakıalarının tetikleyicilerinden birisi saçlı deride vuku bulan şu ya da bu tarz bir rahatsızlık olabilmektedir. Saç dökülmesi süreci, kadınlar özelinde ilk olarak kendisini, saçların yapısal olarak incelmesi biçiminde gösterir. Daha sonra ise, saçların azalması ile süreç devam eder. Ancak şunu hemen belirtelim:  Saçları fue yöntemi ile nakli işlemlerinden sadece erkekler değil kadınlar da aynı ölçüde faydalanabilmektedir. Bu bağlamda, saçlara ekim tekniklerinin hemen hemen herkesi kapsayacak bir içeriğe sahip olduğu ile ilgili bir çıkarım yapılması mümkündür. Kadın tipi saç dökülmesinin en önemli yanı, çok kısa bir süre içerisinden fark edilebiliyor olmasıdır. Saçın genel yapısı dâhilinde, eğer saçlar eşit aralıklar ile dökülmüş iseler, bu durum yani kadının saçlarının dökülüyor olması biraz daha zor anlaşılacaktır. Uzman doktorlar kadın hastaların saçlarının hangi sebepten ötürü döküleceğine karar verecek ve buna göre bir uygulama çerçevesi belirleyeceklerdir.

Saç dökülmesi istenilmeyen bir şeydir ama genetik ya da hormonal dengenin sarsılması veyahut saçın yapısını bozan kozmetik ürünlerin kullanılması neticesinde ortaya çıkabilmektedir. Stres de saçların dökülmesi bağlamında çok önemli bir etkendir. Genetik saç dökülmesi söz konusu olduğu zaman, saçın yoğunluğunda bariz bir azalma meydana geldiği hemencecik fark edilir. Kadınlar özelinde meydana gelen saç dökülmeleri çok çeşitli biçimler alabilir ama çoğu durumda ön saç çizgisi yerli yerinde kalır. Çok nadir durumlarda sadece ön saç çizgisi de geriye doğru kayma yapar.

Saç ekimi yaptırmak isteyen bir bayan için ilk olarak saçların neden döküldüğünü açıklığa kavuşturacak bir inceleme yapılması gerekmektedir. Hastanın da nasıl bir saça sahip olmak istediğini uzman doktora ayrıntılarıyla birlikte anlatması gerekmektedir. Uygulanan yöntemlere gelince, erkekler için süreç nasıl ise, kadınlar için de tam olarak aynıdır.

Saç Ekiminde Süreç Nasıl İlerler

Saç ekiminde süreç, operasyona hazırlık, uygun hasta profili, gerekli testler, cerrahi ameliyat aşaması ve sonraki bakım süreci ve saçların çıkması şeklinde ilerlemektedir.

Saçlardaki kayıpların ilerlemesi ile kelleşme sorunu erkeklerde ve kadınlarda çok sıkça rastlanan bir problemdir. Telafisi adına birçok tedavi şekli uygulanmaktadır. Tıpta gelişimlerin eşdeğer düzeyde bu alana da sirayet etmesiyle  birlikte Saç ekimde yöntemlerde gereken payını almış daha güvenli ve sağlıklı operasyon haline gelmiştir.

Saçekimde süreç nasıl ilerlerSaç ekiminin bilimsel ve pratik açından şu anda kalıcı olduğu ile ilgili herhangi bir tartışma yapılmamaktadır. Geçerliliği kanıtlanmıştır. Operasyon öncesi ilk olarak, gerekli analizlerin yapılması gerekir. Bu sayede, operasyonunu engelleyecek herhangi bir problem varsa, ilk olarak bu problemin çözümüne odaklanılır. Kimi durumlarda, hastaların tetkikleri sonucunda herhangi bir sonuca ulaşılması mümkün olmamaktadır. Örneğin, genel olarak erkeklerde, saç dökülmesi vakıası, saçın ön kısmından başlar ve tepe kısmına doğru ilerleme gösterir.

Bazı durumlarda ilk olarak tepede açılmalar meydana gelmekle birlikte Kadınlarda da görülen saç dökülmesinin ilerleyişi ile saçların daha da çok azalması biçimindedir. Bu bağlamda, dökülmenin ne kadar sürede ve hangi oranda gerçekleştiği de büyük bir önem arz ediyor. Eğer hastaya daha önce bu problem için tedavi uygulanmış ise, bu durumu doktoru ile paylaşılması gerekmektedir. Buna göre, hastaya uygun olan bir tedavi süreci uygulanacaktır.

Saç ekiminin estetik cerrahi bir ameliyat olduğu kesinlikle bilinmeli ve öncesinde uygun analizler yapılarak, operasyon için gerekli koşulların oluşturulması gerekir. Eğer analiz sonuçları pozitif çıkarsa, herkes bu cerrahi operasyondan gönül rahatlığı ile istifade edebilir.

Ayrıca hastanın sahip olduğu kellik tipi tam olarak anlaşılmalıdır. İşlemlerin kaç seanslık bir süreçte yapılacağı ve gereken greft sayısının ne olduğu da, ameliyattan önce yapılacak tetkikler sayesinde anlaşılmalıdır..

Fue tekniği uygulanacak uygun adayların eğer varsa, sağlık sorunları ortadan kaldırılmalıdır. Saçlarına ekim yapılması için ideal bir aday olup olmadığınızı ancak işlem öncesi süreçte anlayabilmeniz mümkün olacaktır. Bu yüzden, operasyon süreci ve saç ekiminden sonraki süreç kadar,  öncesindeki süreç de oldukça önemlidir.

Saçınızın hangi büyüme özellikleri sergilediğini, saç kaybınızın hangi derecede olduğunu, ailenizde, eğer varsa, saç kaybı hikayelerinin olup olmadığını ve bundan önce bu operasyonu geçirip geçirmediğinizi soracaktır.

Yaşam biçiminizin bu operasyonun sonuçları açısından büyük etkisi vardır ve bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz de gerekebilir. Cerrahi işlemden sonra ortaya çıkması muhtemel olan sonuçların da sizinle paylaşılacağını söylemek istiyoruz.

İşlemden önce, eğer sizde sorun olarak bulunan yüksek tansiyon, kanda pıhtılaşma ve vücuttaki hassasiyete bağlı olarak gelişen iz kalma gibi durumlar ile ilgili olarak, sizinle bir görüşme yapacaktır ve size değerlendirmelerini aktaracaktır. Eğer sigara tiryakisiyseniz ya da sigara kullanıyorsanız, yara iyileşmesini geciktireceği bilinmektedir. Ayrıca işlemler sırasında meydana gelme ihtimali olan kanamayı arttırıcı özellikleri olan ilaçların kullanımından da doktoru haberdar etmelisiniz. Saç nakli kararı alındıktan sonraki zamanda size uygulanacak olan anestezinin türü, cerrahi işlemin olası tehlikeleri, riskleri ve sonuçta ortaya çıkacak olan durum ile ilgili bilgiler verecektir.

Ameliyattan önce yapılacak hazırlıklar ya da işlemler ve cerrahi işlemin ne kadar süreceği konusunda da bilgi sahibi olmanızda fayda var. İşlemlerden sonra oluşacak olan görüntünüz de çok önemlidir. Bu konu ile ilgili sormak istediğiniz soruları hiç çekinmeden doktorunuza yöneltmenizi öneriyoruz. Operasyon hayata geçirilmeden belirli bir müddet önce, yapmanız gereken şeyler ve yemenizde sakınca olanlar hakkında bilgi alacaksınız.

Donör Alan Sahası

İde­al do­nor alan kel­li­ğe yol açan aşa­ma­lı minya­tü­ri­zas­yon (gö­rün­mez saç) sü­recin­den et­ki­le­me­miş saç fo­li­kül­le­ri­ni içe­ren bir böl­ge­dir. Kısaca saçların dökülmeye dirençli olan bölgesidir, saç ekiminde alınak kökler bu bölgeden çıkartılarak elde edilir. Okumaya devam et