Saç Ekim Makaleleri

Fue Saç Ekimi Bilimsel literatürde ilk olarak, 2002 yılında Rassman ve Bernstein tarafından tanımlanmış olan “foliküler ünite ekstraksiyonu” son yıllarda saç ekiminde altın standart olmuştur. Doçent Dr Serdar GÖKREM fue Saç ekimi ile ilgili deneyimlerini 2008 yılında “annals of plastic surgery” dergisinde orjinal makale olarak yayınlamıştır.

İlk Kon­sül­tas­yon Ta­ra­ma Sean­sı

Kon­sül­tas­yon­da­ki ilk adım has­ta­nın trans­plan­tas­yon he­def­le­ri­nin kar­şı­la­na­bil­me­si için do­nör ala­nı­nın ye­ter­li olup ol­ma­dı­ğı­nın be­lir­len­me­si­dir. Son­ra­ki adım has­ta­nın saç ve skalp do­ku­su özel­lik­le­ri­ne uy­gun şe­kil­de iş­le­me da­ir has­ta­ya ay­rın­tı­lı açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­dır. Ger­çek­çi kı­sa ve uzun dö­nem he­def­ler dik­kat­li şe­kil­de be­lir­len­me­li­dir. Kel­leş­me sü­re­ci­nin iler­le­yi­ci ve ni­hai so­nuç­la­rı ön­gö­rü­le­mez ol­du­ğun­dan, he­men dai­ma be­lir­li de­re­ce­de he­sap­la­na­bi­lir risk mev­cut­tur. Za­man için­de trans­plan­te saç “tek ba­şı­na” ka­la­bi­lir. Bu son du­rum trans­plant pa­ter­ni ka­bul edi­le­bi­lir de­re­ce­de do­ğal gö­rü­nüm­de ol­ma­lı ve er­kek ya da ka­dın ti­pi saç kay­bı­na bel­li de­re­ce­ler­de ben­ze­me­li­dir. Okumaya devam et

Donör Alan Sahası

İde­al do­nor alan kel­li­ğe yol açan aşa­ma­lı minya­tü­ri­zas­yon (gö­rün­mez saç) sü­recin­den et­ki­le­me­miş saç fo­li­kül­le­ri­ni içe­ren bir böl­ge­dir. Kısaca saçların dökülmeye dirençli olan bölgesidir, saç ekiminde alınak kökler bu bölgeden çıkartılarak elde edilir. Okumaya devam et

Tarihçe

Ka­fa­nın üst kıs­mın­da­ki kay­be­dil­miş saç­la­rın rep­las­ma­nı için skal­pin kel­leş­me­miş böl­ge­le­rin­de­ki tüm do­nör-do­mi­nan saç fo­li­kül­le­ri kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan cer­ra­hi saç rep­las­ma­nı tek­no­lo­ji­si 2004 yılın­da do­ruk nok­ta­ya ulaştırılırmış. Ergonominin daha da inceliklilik ka­zan­ma­sı ola­sı­dır an­cak daha iyi sonuçlar fo­li­kü­ler kök hüc­re­ler kul­la­nı­la­rak do­ku mü­hen­dis­li­ği tek­no­lo­ji­sin­de­ki bü­yük sıç­ra­ma­yı bek­le­mek­te­dir. Okumaya devam et

Saç Klonlama

Saç kökleri saç ektirecek kişinin saçlı derisindeki verici alandan elde edilir. Bir başka bireyden saç ekimi yapmak için hastanın bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanması gerekir. Dolayısı ile başka bir insandan saç alıp ekim yapmak günümüzde kullanılmamaktadır. Donor alanın yetersiz olduğu durumlar için saç klonlama üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Okumaya devam et

Foliküler Hücre

Her saç folikülü saç üreten bir organdır. Bir saç folikü papilla, matriks, kök kılıf, bulge ve diğer yapılardan oluşur. Saç folikülleri çeşitli hücrelerden oluşur. Mezenşim orijinli dermal papilla ve dermal kılıf hücreleri saç folikülü ve saç telinin büyüklüğünü etkileyen en önemli faktörlerdir. Bir saç folikülünün büyüme, dökülme ve dinlenme olmak üzere üç fazdan oluşan bir döngüsü vardır. Büyüme fazı genelde iki ile altı yıl arası sürer. Okumaya devam et