Saç Ekim Makaleleri

Fue Saç Ekimi Bilimsel literatürde ilk olarak, 2002 yılında Rassman ve Bernstein tarafından tanımlanmış olan “foliküler ünite ekstraksiyonu” son yıllarda saç ekiminde altın standart olmuştur. Doçent Dr Serdar GÖKREM fue Saç ekimi ile ilgili deneyimlerini 2008 yılında “annals of plastic surgery” dergisinde orjinal makale olarak yayınlamıştır.

Saç Ekiminde Süreç Nasıl İlerler

Saç ekiminde süreç, operasyona hazırlık, uygun hasta profili, gerekli testler, cerrahi ameliyat aşaması ve sonraki bakım süreci ve saçların çıkması şeklinde ilerlemektedir.

Saçlardaki kayıpların ilerlemesi ile kelleşme sorunu erkeklerde ve kadınlarda çok sıkça rastlanan bir problemdir. Telafisi adına birçok tedavi şekli uygulanmaktadır. Tıpta gelişimlerin eşdeğer düzeyde bu alanada sirayet etmesiyle  birlikte Saç ekim uygulamaları da gereken payını almış daha güvenli ve sağlıklı operasyon haline gelmiştir.

Yöntemlerin İlerleyişi

Saçekimde süreç nasıl ilerlerSaç ekiminin bilimsel ve pratik açından şu anda kalıcı olduğu ile ilgili herhangi bir tartışma yapılmamaktadır. Geçerliliği kanıtlanmıştır. Operasyon öncesi ilk olarak, gerekli analizlerin yapılması gerekir. Bu sayede, operasyonunu engelleyecek herhangi bir problem varsa, ilk olarak bu problemin çözümüne odaklanılır. Kimi durumlarda, hastaların tetkikleri sonucunda herhangi bir sonuca ulaşılması mümkün olmamaktadır. Örneğin, genel olarak erkeklerde, saç dökülmesi vakıası, saçın ön kısmından başlar ve tepe kısmına doğru ilerleme gösterir.

Süreçdeki Aşamalar

Bazı durumlarda ilk olarak tepede açılmalar meydana gelmekle birlikte Kadınlarda da görülen saç dökülmesinin ilerleyişi ile saçların daha da çok azalması biçimindedir. Bu bağlamda, dökülmenin ne kadar sürede ve hangi oranda gerçekleştiği de büyük bir önem arz ediyor. Eğer hastaya daha önce bu problem için tedavi uygulanmış ise, bu durumu doktoru ile paylaşılması gerekmektedir. Buna göre, hastaya uygun olan bir tedavi süreci uygulanacaktır.

Saç ekiminin estetik cerrahi bir ameliyat olduğu kesinlikle bilinmeli ve öncesinde uygun analizler yapılarak, operasyon için gerekli koşulların oluşturulması gerekir. Eğer analiz sonuçları pozitif çıkarsa, herkes bu cerrahi operasyondan gönül rahatlığı ile istifade edebilir.

Ayrıca hastanın sahip olduğu kellik tipi tam olarak anlaşılmalıdır. İşlemlerin kaç seanslık bir süreçte yapılacağı ve gereken greft sayısının ne olduğu da, ameliyattan önce yapılacak tetkikler sayesinde anlaşılmalıdır..

Fue tekniği uygulanacak uygun adayların eğer varsa, sağlık sorunları ortadan kaldırılmalıdır. Saçlarına ekim yapılması için ideal bir aday olup olmadığınızı ancak işlem öncesi süreçte anlayabilmeniz mümkün olacaktır. Bu yüzden, operasyon süreci ve saç ekiminden sonraki süreç kadar,  öncesindeki süreç de oldukça önemlidir.

Saçınızın hangi büyüme özellikleri sergilediğini, saç kaybınızın hangi derecede olduğunu, ailenizde, eğer varsa, saç kaybı hikayelerinin olup olmadığını ve bundan önce bu operasyonu geçirip geçirmediğinizi soracaktır.

Alışkanlıkların Durumu

Yaşam biçiminizin bu operasyonun sonuçları açısından büyük etkisi vardır ve bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz de gerekebilir. Cerrahi işlemden sonra ortaya çıkması muhtemel olan sonuçların da sizinle paylaşılacağını söylemek istiyoruz.

İşlemden önce, eğer sizde sorun olarak bulunan yüksek tansiyon, kanda pıhtılaşma ve vücuttaki hassasiyete bağlı olarak gelişen iz kalma gibi durumlar ile ilgili olarak, sizinle bir görüşme yapacaktır ve size değerlendirmelerini aktaracaktır. Eğer sigara tiryakisiyseniz ya da sigara kullanıyorsanız, yara iyileşmesini geçiktireceğini bilinmektedir. Ayrıca işlemler sırasında meydana gelme ihtimali olan kanamayı arttırıcı özellikleri olan ilaçların kullanımından da doktoru haberdar etmelisiniz. Saç nakli kararı alındıktan sonraki zamanda size uygulanacak olan anestezinin türü, cerrahi işlemin olası tehlikeleri, riskleri ve sonuçta ortaya çıkacak olan durum ile ilgili bilgiler verecektir.

Hazırlık Aşaması

Ameliyattan önce yapılacak hazırlıklar ya da işlemler ve cerrahi işlemin ne kadar süreceği konusunda da bilgi sahibi olmanızda fayda var. İşlemlerden sonra oluşacak olan görüntünüz de çok önemlidir. Bu konu ile ilgili sormak istediğiniz soruları hiç çekinmeden doktorunuza yöneltmenizi öneriyoruz. Operasyon hayata geçirilmeden belirli bir müddet önce, yapmanız gereken şeyler ve yemenizde sakınca olanlar hakkında bilgi alacaksınız.

İlk Kon­sül­tas­yon Ta­ra­ma Sean­sı

Kon­sül­tas­yon­da­ki ilk adım has­ta­nın trans­plan­tas­yon he­def­le­ri­nin kar­şı­la­na­bil­me­si için do­nör ala­nı­nın ye­ter­li olup ol­ma­dı­ğı­nın be­lir­len­me­si­dir. Son­ra­ki adım has­ta­nın saç ve skalp do­ku­su özel­lik­le­ri­ne uy­gun şe­kil­de iş­le­me da­ir has­ta­ya ay­rın­tı­lı açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­dır. Ger­çek­çi kı­sa ve uzun dö­nem he­def­ler dik­kat­li şe­kil­de be­lir­len­me­li­dir. Kel­leş­me sü­re­ci­nin iler­le­yi­ci ve ni­hai so­nuç­la­rı ön­gö­rü­le­mez ol­du­ğun­dan, he­men dai­ma be­lir­li de­re­ce­de he­sap­la­na­bi­lir risk mev­cut­tur. Za­man için­de trans­plan­te saç “tek ba­şı­na” ka­la­bi­lir. Bu son du­rum trans­plant pa­ter­ni ka­bul edi­le­bi­lir de­re­ce­de do­ğal gö­rü­nüm­de ol­ma­lı ve er­kek ya da ka­dın ti­pi saç kay­bı­na bel­li de­re­ce­ler­de ben­ze­me­li­dir. Okumaya devam et

Donör Alan Sahası

İde­al do­nor alan kel­li­ğe yol açan aşa­ma­lı minya­tü­ri­zas­yon (gö­rün­mez saç) sü­recin­den et­ki­le­me­miş saç fo­li­kül­le­ri­ni içe­ren bir böl­ge­dir. Kısaca saçların dökülmeye dirençli olan bölgesidir, saç ekiminde alınak kökler bu bölgeden çıkartılarak elde edilir. Okumaya devam et

Tarihçe

Ka­fa­nın üst kıs­mın­da­ki kay­be­dil­miş saç­la­rın rep­las­ma­nı için skal­pin kel­leş­me­miş böl­ge­le­rin­de­ki tüm do­nör-do­mi­nan saç fo­li­kül­le­ri kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan cer­ra­hi saç rep­las­ma­nı tek­no­lo­ji­si 2004 yılın­da do­ruk nok­ta­ya ulaştırılırmış. Ergonominin daha da inceliklilik ka­zan­ma­sı ola­sı­dır an­cak daha iyi sonuçlar fo­li­kü­ler kök hüc­re­ler kul­la­nı­la­rak do­ku mü­hen­dis­li­ği tek­no­lo­ji­sin­de­ki bü­yük sıç­ra­ma­yı bek­le­mek­te­dir. Okumaya devam et

Saç Klonlama

Saç kökleri saç ektirecek kişinin saçlı derisindeki verici alandan elde edilir. Bir başka bireyden saç ekimi yapmak için hastanın bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanması gerekir. Dolayısı ile başka bir insandan saç alıp ekim yapmak günümüzde kullanılmamaktadır. Donor alanın yetersiz olduğu durumlar için saç klonlama üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Okumaya devam et