Saç Ekim Makaleleri

Fue Saç Ekimi Bilimsel literatürde ilk olarak, 2002 yılında Rassman ve Bernstein tarafından tanımlanmış olan “foliküler ünite ekstraksiyonu” son yıllarda saç ekiminde altın standart olmuştur. Doçent Dr Serdar GÖKREM fue Saç ekimi ile ilgili deneyimlerini 2008 yılında “annals of plastic surgery” dergisinde orjinal makale olarak yayınlamıştır.

Tarihçe

Ka­fa­nın üst kıs­mın­da­ki kay­be­dil­miş saç­la­rın rep­las­ma­nı için skal­pin kel­leş­me­miş böl­ge­le­rin­de­ki tüm do­nör-do­mi­nan saç fo­li­kül­le­ri kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan cer­ra­hi saç rep­las­ma­nı tek­no­lo­ji­si 2004 yılın­da do­ruk nok­ta­ya ulaştırılırmış. Ergonominin daha da inceliklilik ka­zan­ma­sı ola­sı­dır an­cak daha iyi sonuçlar fo­li­kü­ler kök hüc­re­ler kul­la­nı­la­rak do­ku mü­hen­dis­li­ği tek­no­lo­ji­sin­de­ki bü­yük sıç­ra­ma­yı bek­le­mek­te­dir. Okumaya devam et

Saç Klonlama

Saçlara ekim yapmak için gerekli saç kökleri saç ektirecek kişinin saçlı derisindeki verici alandan elde edilir. Bir başka bireyden saç ekimi yapmak için hastanın bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanması gerekir. Dolayısı ile başka bir insandan saç alıp ekim yapmak günümüzde kullanılmamaktadır. Donor alanın yetersiz olduğu durumlar için saç klonlama üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Okumaya devam et

Foliküler hücre ekimi

Her saç folikülü saç üreten bir organdır. Bir saç folikü papilla, matriks, kök kılıf, bulge ve diğer yapılardan oluşur. Saç folikülleri çeşitli hücrelerden oluşur. Mezenşim orijinli dermal papilla ve dermal kılıf hücreleri saç folikülü ve saç telinin büyüklüğünü etkileyen en önemli faktörlerdir. Bir saç folikülünün büyüme, dökülme ve dinlenme olmak üzere üç fazdan oluşan bir döngüsü vardır. Büyüme fazı genelde iki ile altı yıl arası sürer. Okumaya devam et

Greft Ayırma

Diseksiyon kesme, ayırma, bölme anlamına gelir. Fue tekniğinde greft diseksiyonu çok önemli bir basamaktır. Donor alandaki greftler çeşitli panç sistemleri kullanılarak çevre dokulardan ayrılırlar. Bu panç sistemleri manuel olabileceği gibi motorize de olabilir. Bazı klinikler manüel pançlar tercih ederken bazı klinikler motorize pançlar tercih etmektedirler. Okumaya devam et

Kirpik ekiminde Fransız iğnesi

Bu yöntem kirpik ekiminde oldukça başarılı ve güvenilir bir yöntemdir. Oldukça dikkat ve emek gerektiren kirpik ekimi için pratik bir yöntemdir. Foliküler üniteler tek tek donor alandan toplanır. Bu amaçla donor alana lokal antitezi enjeksiyonu yapıldıktan sonra manüel pançlar yardımı ile greftler izole edilir. Uygulanan lokal anestezik ajanın adrenalin içermesi damarlada daralma yaparken kanamayı azaltacak, operasyon sahasının daha temiz olmasını sağlayacaktır. Daha sonra bu greftler toplanırlar. Okumaya devam et